Privacy Statement

Privacy Statement Sogos Consultants B.V.
Versie 20180522 (Nederlands)

Geldend voor websites: sogosconsultants.com, sogosacademy.com en oilandgas.jobs

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sogos Consultants B.V. (hierna te noemen “Sogos”) verwerkt voor haar klanten en relaties.

Sogos kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sogos en/of omdat u deze zelf aan Sogos heeft verstrekt, geeft u hiervoor uitdrukkelijk toestemming. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Sogos Consultants B.V., gevestigd aan de Toldijk 17-19 te 7901 TA Hoogeveen, telefonisch bereikbaar via +31 (0)524 552616 of per email bereikbaar via info@sogosconsultants.com.

Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán Sogos een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP adres
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Doel
Sogos verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sogos uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Tot slotte kan Sogos uw persoonsgegevens gebruiken voor een algemene nieuwsbrief en/of individueel of collectief (nieuws)bericht / advies, zowel per email/post als telefonisch.

Delen met derden
Sogos verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website(s) van Sogos worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sogos gebruikt deze informatie om de werking en beveiliging van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Sogos maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en/of hoe effectief de Adwords-advertenties van Sogos bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Sogos gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Sogos te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sogos heeft hier geen invloed op.

Sogos heeft Google geen toestemming gegeven om via Sogos verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Intrekking
Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd de gegevens vermeld in paragraaf Verantwoordelijke.

Bewaartermijnen
Sogos bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.

Het is Betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door Verantwoordelijke en Betrokkene worden ondertekend.

Beveiliging
Sogos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sogos maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Voor de totstandkoming van een project of opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft bijvoorbeeld een leverancier, een overheidsorgaan, etc. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat Verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en Verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derde.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sogos via info@sogosconsultants.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sogosconsultants.com. Sogos zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in Privacy Statement
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via de website(s) van Sogos.
Privacy Statement Sogos Consultants B.V.
Version 20180522 (English)

Applicable to: sogosconsultants.com, sogosacademy.com and oilandgas.jobs

This privacy statement is applicable to all personal data that are processed by Sogos Consultants B.V. (“Sogos”) for its clients, partners and other business relations.

Sogos can process your personal data, since you make use of Sogos’ services and/or you provided it yourselves, you give explicitly approval for this process. We advise you to read below statement carefully.

Responsible
The Responsible for processing the personal data is: an employee of Sogos Consultants B.V., located at Toldijk 17-19, 7901 TA Hoogeveen, available by phone +31 (0)524 552616 or email via info@sogosconsultants.com

Processing data
For an order, project execution or something else Sogos can processing one or multiple of below data:

 • Your first name and surname
 • Your address
 • Your phone number
 • Your email
 • Your IP address
 • Other personal data that are necessary to ensure the right execution and provision of the ordered services

Purpose
Sogos processes your personal data to get in touch with you by phone if you ask for it, and/or to contact you by (e)mail in case we cannot reach you by phone.

In addition, Sogos can use your personal data for the execution of the mutual agreed services.

Finally, Sogos can use your personal data for a newsletter and/or a (news)message/advise, both by (e)mail and phone.

Sharing with third parties
Sogos only shares your personal data if it is strictly necessary for the right execution of the mutual agreement, or to comply to a legal requirement.

Mapping website visit
At the website(s) of Sogos general visit data is collected, among them your computer’s IP address, the time of your request and the data that your browser sends simultaneously with your request. These data will be used for analysing the visit and click behaviour on the website. Sogos uses this information to improve the website’s functionality and security. These data will be (as much as possible) be anonymised and not be provided to third parties.

Google Analytics
Sogos uses Google Analytics to track how users use the website(s) and/or how effective the Sogos’ Adwords advertisements are in the Google search results.

The gained information, including your computer’s IP address, is transferred to Google and stored by Google on servers among others in the United States. Read more: Google Privacy Policy and Google Analytics Privacy Policy.

Google uses this information to track how the website is used, to provide website performance reports to Sogos, and to provide information about the effectiveness of the advertisement campaigns.

Google can provide this information to third parties if it is a legal requirement, or if these third parties processing the information on behalf of Google. Sogos is not able to influence this process.

Sogos has not given permission to Google to use the Analytics information gained via Sogos for other Google services.

Retention period
Sogos saves the personal data for an indefinitely period since projects in the industry have long lead times and the information can be useful for future projects. This involves no privacy-sensitive information, only personal data.

It is always allowed that the User makes a written request to save its personal data for a maximum period of time. In that case a declaration will be drafted in which the maximum period of time is mutually agreed and signed by both Sogos and the User.

Security
Sogos takes the security of your personal data very seriously and takes all necessary measures to prevent abuse, losses, unauthorised access, undesirable publication and illegal changes of your personal data.

For the right execution of a project or order third-party contact can be necessary. This involves for example suppliers, governmental bodies, etc. The User is familiar with this and realises that Sogos only shares strictly necessary information and cannot influence the processing of the personal data by the third parties.

If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact Sogos by info@sogosconsultants.com

Personal data viewing, correcting or removing
You have the right to view, correct or remove your personal data. You can send your request for reviewing, correcting or removing to info@sogosconsultants.com. Sogos will respond as soon as possible to your request, within 4 weeks.

Changes in Privacy Statement
It is possible that this Privacy Statement changes from time to time. The most recent version is always published on the website(s) of Sogos.